شرکت آسانسور و پله برقی اسپاد نیک
​​​​​​Spad Nic Elevator & Escalator Co

خدمات سریع و قابل اعتماد برای آسانسور شما!

چند اصل مهم  و خطر آفرین در قبال آسانسور که بسیاری از مدیران ساختمان نمی دانند!!! 

بیمه آسانسور

قرارداد سرویس و نگهداری

گواهی استاندار

شرکت های
​​​​​​​ آسانسور

​دخالت افراد
​​​​​​​ غیر مسئول